Tagszervezetek

HTBK Várpalota

8100 Várpalota, Resán M. u. 8.
Elnök: Szabó István
Telefon: 06 20 9372040
Alapítás éve: 2001

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör alakuló közgyűlése 2001. november 21-én volt, mely egybe esett az Országos Szövetséghez való csatlakozással és szoros  együttműködéssel mind a mai napig.
Célja:
• elősegíteni a civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését;
• a gyermekek és az ifjúság honismereti, hazafi as nevelését és ismeretterjesztését segítő összejövetelek, rendezvények, táborok szervezése, lebonyolítása, finanszírozása,  támogatása;
• közreműködés a hazafias felvilágosí­tást és nevelést szolgáló öntevékeny,
önsegítő kapcsolati formák, a fenti programokat alkalmazó és támogató helyi közösségek kialakításában, e közösségek esetenkénti anyagi eszkö­zökkel való támogatásában;
• a honvédelem és hazafias nevelés té­makörének tanulmányozására pályá­zatokat ír ki, ösztöndíjat adományoz, tanulmányutat szervez, kutatói programokat finanszíroz;
• információs adatbázist, információs hálózatot hoz létre;
• közvélemény formálás a sajtóval történő rendszeres kapcsolattartás segítségével;
• a honvédelem mind szélesebb megismertetése érdekében kapcsolatot tart az egyesületen kívüli szakemberekkel, magánszemélyekkel, állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, valamint alapítványokkal;
• önkéntes alapon szövetségre léphet és együttműködhet a céljával  rokontevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel.

Az elmúlt időszak kiemelkedő eseményei:
1. A lő- és gyakorlótéren előforduló veszélyforrások A Honvédség és Társadalom Baráti Kör várpalotai szervezete 2013. szeptember hónaptól – folyamatosan – prevenciós elméleti és gyakorlati előadássorozatot tart a lőterek veszélyeztető hatásairól.
A lőterek a civil lakosság számá­ra elérhetők, látogathatók, ha nincs gyakorlat, kirándulások alkalmával találhatnak robbanó anyagokat. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy lőtér közelében lévő települések iskoláiban felvilágosító, figyelmeztető előadásokat tartsunk.
2. Vetélkedők
A Honvédség és Társadalom Bará­ti Kör várpalotai szervezete minden évben kétszer, tavasszal és ősszel műveltségi vetélkedőt szervezett diá­koknak (7-8. osztályos tanulók), valamint a város felnőtt lakosságának (Rendőrség, Önkormányzat,  Tűzoltóság, Katonák, Nyugdíjasok).
3. Harci Túra
Az MH BHK személyi állomá­nyának és gyermekeinek, valamint a HTBK tagságának és gyermekeinek játékos vetélkedése, a „0” ponton

4. A határon túli magyarokkal – Romá­nia, Sepsibükkszád – való kapcsolatfelvétel, együttműködési megállapodás megkötése.
A HTBK várpalotai szervezete elhatározta, hogy a határon túli magyarokkal is felveszi a kapcsolatot. Szervezett keretek között – együttműködési szerződés alapján – kölcsönösen ismertetnénk meg velük a magyar történelmet, honismeretet,
valamint a kézműves foglalkozásokat (régi mesterségek néven), néptáncot, lovaglást, íjászatot, birkózást, faragást stb. – magyarságtudatukat, a magyar kultúrát.
A honvédelem napja alkalmából a Sepsibükkszádi fúvós zenekar kö­szöntötte a MH BHK katonáit. (2016. május 21.)
.

Végül egy román pásztor a vé­dők hátába vezette az oroszokat, így győzték le a székely ifjakat. Itt fekszik a hősök temetője és alant az emlékmű.
E csatáról írta Kányádi Sándor versében: ,,végül csellel, árulással, délre körülvették őket, meg nem adta magát székely, mint a szálfák, ketté­törtek”.

5. Megemlékezések
Az MH BHK Laktanyája Kossuth Lajos nevét viseli. A névadóra emlé­kezés, főhajtás a Laktanya bejáratá­nál kialakított emlékhelyen, koszorú elhelyezése.
Főhajtással megemlékezni az aknavető robbanásban elhunyt hősi ka
tonákra. Koszorú elhelyezése az emlékműnél, melyet tagtársunk, Nesó Sándor, a népművészet mestere tervezett és készített felajánlásból.
Határon kívüli kapcsolataink:
A Honvédség és Társadalom Baráti Kö­rök mozgalom az elmúlt évtizedekben kilépett az országhatár kereteiből és a Kárpát-medence magyar szervezetei közül Erdélyben 7, a Felvidéken 2, Kárpátalján 1 szervezettel alakult ki tartós együttműködés. A HTBK OKSZ országos rendezvényein, valamint az egyhetes sárospataki, majd debreceni nyári egyetem résztvevői között a határon kí­vüli szervezetek is képviseltetik magukat. a székesfehérvári, a nyíregyházi és a sárospataki baráti körök pedig élő kapcsolatokat tartanak fenn a határon kívüli szervezetekkel.