HTBK Várpalotai szervezet

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör alakuló közgyűlése 2001. november 21-én volt, mely egybe esett az Országos Szövetséghez való csatlakozással és szoros együttműködéssel mind a mai napig.

Cím: 8100 Várpalota, Resán M. u. 8.
Elnök: Szabó István
Telefon: +36 20 937 2040
Alapítás éve: 2001

Célja:

  • elősegíteni a civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését;
  • a gyermekek és az ifjúság honismereti, hazafi as nevelését és ismeretterjesztését segítő összejövetelek, rendezvények, táborok szervezése, lebonyolítása, finanszírozása, támogatása;
  • közreműködés a hazafias felvilágosítást és nevelést szolgáló öntevékeny, önsegítő kapcsolati formák, a fenti programokat alkalmazó és támogató helyi közösségek kialakításában, e közösségek esetenkénti anyagi eszközökkel való támogatásában;
  • a honvédelem és hazafias nevelés témakörének tanulmányozására pályázatokat ír ki, ösztöndíjat adományoz, tanulmányutat szervez, kutatói programokat finanszíroz;
  • információs adatbázist, információs hálózatot hoz létre;
  • közvélemény formálás a sajtóval történő rendszeres kapcsolattartás segítségével;
  • a honvédelem mind szélesebb megismertetése érdekében kapcsolatot tart az egyesületen kívüli szakemberekkel, magánszemélyekkel, állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, valamint alapítványokkal;
  • önkéntes alapon szövetségre léphet és együttműködhet a céljával rokontevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel.

Az elmúlt időszak kiemelkedő eseményei:

1. A lő- és gyakorlótéren előforduló veszélyforrások:

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör várpalotai szervezete 2013. szeptember hónaptól – folyamatosan – prevenciós elméleti és gyakorlati előadássorozatot tart a lőterek veszélyeztető hatásairól. A lőterek a civil lakosság számára elérhetők, látogathatók, ha nincs gyakorlat, kirándulások alkalmával találhatnak robbanó anyagokat. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy lőtér közelében lévő települések iskoláiban felvilágosító, figyelmeztető előadásokat tartsunk.

2. Vetélkedők:

Honvédség és Társadalom Baráti Kör várpalotai szervezete minden évben kétszer, tavasszal és ősszel műveltségi vetélkedőt szervezett diákoknak (7-8. osztályos tanulók), valamint a város felnőtt lakosságának (Rendőrség, Önkormányzat, Tűzoltóság, Katonák, Nyugdíjasok).

3. Harci Túra:

Az MH BHK személyi állományának és gyermekeinek, valamint a HTBK tagságának és gyermekeinek játékos vetélkedése, a „0” ponton

4. A határon túli magyarokkal – Románia, Sepsibükkszád – való kapcsolatfelvétel, együttműködési megállapodás megkötése.

A HTBK várpalotai szervezete elhatározta, hogy a határon túli magyarokkal is felveszi a kapcsolatot. Szervezett keretek között – együttműködési szerződés alapján – kölcsönösen ismertetnénk meg velük a magyar történelmet, honismeretet, valamint a kézműves foglalkozásokat (régi mesterségek néven), néptáncot, lovaglást, íjászatot, birkózást, faragást stb. – magyarságtudatukat, a magyar kultúrát. A honvédelem napja alkalmából a Sep­si­bükk­szá­di fúvós zenekar köszöntötte a MH BHK katonáit. (2016. május 21.) Végül egy román pásztor a védők hátába vezette az oroszokat, így győzték le a székely ifjakat. Itt fekszik a hősök temetője és alant az emlékmű. E csatáról írta Kányádi Sándor versében: ,,végül csellel, árulással, délre körülvették őket, meg nem adta magát székely, mint a szálfák, kettétörtek”.

5. Megemlékezések:

Az MH BHK Laktanyája Kossuth Lajos nevét viseli. A névadóra emlékezés, főhajtás a Laktanya bejáratánál kialakított emlékhelyen, koszorú elhelyezése. Főhajtással megemlékezni az aknavető robbanásban elhunyt hősi katonákra. Koszorú elhelyezése az emlékműnél, melyet tagtársunk, Nesó Sándor, a népművészet mestere tervezett és készített felajánlásból.

Határon kívüli kapcsolataink:

A Honvédség és Társadalom Baráti Körök mozgalom az elmúlt évtizedekben kilépett az országhatár kereteiből és a Kárpát-medence magyar szervezetei közül Erdélyben 7, a Felvidéken 2, Kárpátalján 1 szervezettel alakult ki tartós együttműködés. A HTBK OKSZ országos rendezvényein, valamint az egyhetes sárospataki, majd debreceni nyári egyetem résztvevői között a határon kívüli szervezetek is képviseltetik magukat. a székesfehérvári, a nyíregyházi és a sárospataki baráti körök pedig élő kapcsolatokat tartanak fenn a határon kívüli szervezetekkel.